องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]8
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]6
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์ ประจำปี 2563 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]10
4 บันทึกแจ้งเวียนพนักงานส่วนตำบลรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]7
5 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]7
6 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]7
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ต.ค. 2563 ]7
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]7
10 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 15 ม.ค. 2563 ]4
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]8
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]8