องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เปิดช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 มี.ค. 2565 ]77
2 ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]137
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]161
4 ประกาศขายวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ [ 17 พ.ย. 2564 ]160
5 วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]160
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ [ 5 พ.ย. 2564 ]45
7 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]149
8 ประกาศ พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]145
9 คำสั่งเกี่ยวกับงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]44
10 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 2 ก.ย. 2564 ]172
11 คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2564 ]51
12 คำสั่งมอบหมายงาน ของสำนักปลัด [ 15 ก.ค. 2564 ]35
13 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองคลัง [ 15 ก.ค. 2564 ]41
14 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองช่าง [ 15 ก.ค. 2564 ]30
15 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 15 ก.ค. 2564 ]27
16 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองสวัสดิการสังคม [ 15 ก.ค. 2564 ]30
17 ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เพิ่ม [ 23 มิ.ย. 2564 ]180
18 แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]184
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]188
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีการศึกษา 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9