องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 2 ก.ย. 2564 ]12
2 ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เพิ่ม [ 23 มิ.ย. 2564 ]17
3 แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีการศึกษา 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]16
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) #องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2564 ]21
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 4 มี.ค. 2564 ]21
8 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3 4 6/2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]19
9 การออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 11 ก.พ. 2564 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]23
11 กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]22
12 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]18
13 ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 16 ธ.ค. 2563 ]17
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2563 ]21
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3/4) ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]19
16 ขอเชิญชวนสมัครเช้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ย. 2563 ]14
17 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]17
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]17
19 จำนวนลานกีฬา และสนามกีฬาที่ อบต.ช่องสามหมอ ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย [ 20 ส.ค. 2563 ]15
20 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 14 ส.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8