องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

1.มีการจัดทีมให้คำปรึกษา ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ 26/2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

2.มีการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3.มีการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง    เอกสารประกอบ

การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ