องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 และแจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]651
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]233
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 6 เม.ย. 2566 ]115
4 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 27 ม.ค. 2566 ]121
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]117
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 24 ม.ค. 2566 ]72
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ก.พ. 2565 ]202
8 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 14 ก.พ. 2565 ]199
9 บันทึกแจ้งเวียนให้ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]230
10 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]220
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]195
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]243
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]234
14 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์ ประจำปี 2563 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]243
15 บันทึกแจ้งเวียนพนักงานส่วนตำบลรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]239
16 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]246
17 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]242
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]244
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ต.ค. 2563 ]229
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]221
 
หน้า 1|2