องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
            ตำบลช่องสามหมอมีการคมนาคมที่สะดวก ทั้งในตำบลและเขตติดต่อ โดยมีถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน อีกทั้งมีถนนทางหลวงผ่านถึง 2 เส้น คือเส้นทางหลวงหมายเลข 2054 ผ่านทางด้านทิศตะวันตก และเส้นทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านทางด้านทิศเหนือ ประชาชนสามารถเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดขอนแก่นได้โดยสะดวก
 
การโทรคมนาคม
            ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง
 
การไฟฟ้า
            ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากการขยายครอบครัวออกไปอยู่ตามที่ดินของตนเองซึ่งอยู่นอกชุมชนเดิม
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
            ลำน้ำ,ลำห้วย 5 สาย คือ ลำห้วยสามหมอ,ลำห้วยยาง,ลำห้วยนาแค,ลำห้วยหาด,ลำห้วยทราย
 
ระบบประปา
            ประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย 1 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น 4 แห่ง
  บ่อโยก 27 แห่ง
  สระ 15 แห่ง