องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
   
   
   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัดสว่างคีรีวัน   หมู่ที่ 8
  วัดป่าประชามงคล   หมู่ที่ 1
  วัดบ้านโสกหาด   หมู่ที่ 2
  วัดป่าไพรศิลา   หมู่ที่ 3
  วัดบ้านหนองหญ้าขาว   หมู่ที่ 4
  วัดซับคูหาสวรรค์   หมู่ที่ 5
  วัดบ้านสายบัวแดง   หมู่ที่ 6

 

สาธารณสุข
            - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านภูทอง ตำบลช่องสามหมอ
            - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - ตู้ยามสถานีตำรวจสถานีตำรวจช่องสามหมอ 1 แห่ง