องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
            ประชากรในตำบลช่องสามหมอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ รองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่พื้นเมืองและไก่พันธุ์เนื้อ นอกจากนั้นยังมีอาชีพรองคือ รับจ้างทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในตำบลช่องสามหมอ มีโรงงานทอผ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เป็นแหล่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในตำบล
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
  ปั๊มน้ำมัน ขนาดใหญ่ 2 แห่ง
  ปั้มน้ำมันหลอด 8 แห่ง
  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 21 แห่ง
  ร้านรับซ่อมยานยนต์,จักรยานยนต์ 5 แห่ง
  โรงสีขนาดเล็ก 5 แห่ง
  โรงงานทอผ้า 1 แห่ง