องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
            องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นตำบลขนาดเล็ก ในอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ เลขที่ 95 หมู่ 7 บ้านภูทอง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์มาทางทิศเหนือ ระยะทาง 12 กม.
 
เนื้อที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีพื้นที่ประมาณ 61.8824 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 38,676 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินละเอียดหรือดินเหนียว บางแห่งเป็นดินเนื้อปานกลางหรือค่อนข้างทรายลักษณะภูมิประเทศ
            ตำบลช่องสามหมอ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่สูงทางด้าน ทิศเหนือลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มเล็กน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขตตำบลหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัยจ.ขอนแก่น
  ทิศใต ติดต่อ ต.โคกมั่งงอย,ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 
จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
            จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 - หมู่ 8 ดังนี้
  หมู่ 1 บ้านหนองแดง หมู่ 5 บ้านชนแดน  
  หมู่ 2 บ้านโสกหาด หมู่ 6 บ้านสายบัวแดง  
  หมู่ 3 บ้านหนองหว้า หมู่ 7 บ้านภูทอง  
  หมู่ 4 หนองหญ้าขาว หมู่ 8 บ้านหนองแดง