องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

“คุณภาพชีวิตที่ดี  สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ
โครงสร้างพื้นฐานครบครัน
การศึกษาเพียบพร้อม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานราก
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
 
 
พันธกิจการพัฒนา
               พันธกิจที่ 1 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในอนาคต
               พันธกิจที่ 2 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ปลูกฝัง ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
               พันธกิจที่ 3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
               พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ ทั้ง กีฬา นันทนาการ งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
               พันธกิจที่ 5 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของยุทธศาสตร์
อยู่ดีมีสุขจังหวัด
               พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กร