องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา : ตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๑๔๙๔ นายพรหมมา หงษ์ทอง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาแยกออกเป็นตำบลห้วยไร่ และตำบลศรีสำราญ ตำบลช่องสามหมอมีหมู่บ้านในปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน ชื่อช่องสามหมอมีประวัติเล่าต่อกันมา เดิมลำห้วยสามหมอซึ่งไหลผ่าน มีจระเข้มาอาศัยอยู่ และได้กัดชาวบ้าน จึงมีผู้หาหมอจระเข้มาปราบ ซึ่งต้องใช้หมอจระเข้ถึง ๓ คน จึงสำเร็จ จึงใช้ชื่อช่องสามหมอตั้งแต่นั้นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เดิมเป็นสภาตำบลช่องสามหมอ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายสำรอง หงษ์เงิน

นายคณิต แสงชัยภูมิ

นายคณิต แสงชัยภูมิ

นายคณิต แสงชัยภูมิ

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

๑.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นตำบลขนาดกลาง ในอำเภอคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านภูทอง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์มาทางทิศเหนือ ระยะทาง ๑๒ กม.

๑.๒ เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีพื้นที่ประมาณ ๖๑,๘๘๒๔ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓๘,๖๗๖ ไร่ ลักษณะดินเป็นดินละเอียดหรือดินเหนียว บางแห่งเป็นดินเนื้อปานกลางหรือค่อนข้างทราย

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลช่องสามหมอ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่สูงทางด้านทิศเหนือลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มเล็กน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

                ทิศเหนือ    ติดต่อ        เขตตำบลหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และอำเภอโคกโพธิ์ชัย

.ขอนแก่น

                ทิศใต้                        ติดต่อ        .โคกมั่งงอย,.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

                ทิศตะวันออก              ติดต่อ        .ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

                ทิศตะวันตก                ติดต่อ        .ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เขตการปกครอง

ตำบลช่องสามหมอ ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๘ หมู่

ตารางแสดงชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

ตำแหน่งใน

สภา อบต.

บ้านหนองแดง         

นายแดง เวียงชัยภูมิ

นายประหยัด            ใจโปร่ง    

นายชมพู  พงษ์สระพัง

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

บ้านโสกหาด

นายเสงี่ยม นรพรม

นายเพิญ หงส์คำ

นายกิตติคูณ             อิงชัยภูมิ

รองประธานสภา

สมาชิก อบต.

บ้านหนองหว้า         

นายบุญธรรม กุลสุวรรณ์

นายสมคิด                ชัยชมพู   

นายสุวิทย์                สิมมาวงษ์

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

หนองหญ้าขาว        

นายนรินทร์ ดวงภา

นายสำรอง ช่วยนา

นายชะเวง คุ้มหนองแดง

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

บ้านชนแดน

นายประหยัด อนันเต่า

นายณัฐกร                บุญเพลิง

นายบัวพา                กุลแดง    

ประธานสภา

สมาชิก อบต.

บ้านสายบัวแดง       

นายสมควร ทับละคร