องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางยุภาพร ดวงหาคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 089-280-8598
นายสุรวิทย์  บุญมาก
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 094-368-4301

 
 นายพิษณุ  หงษ์วิเศษ  นางวีรนุช  หงษ์รัตน์
นางบุหงา  อิงชัยภูมิ  นางสาววิภาดา  กุลพิมล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เบอร์โทร 080-363-7517 เบอร์โทร 095-616-3514 เบอร์โทร 094-265-2387 เบอร์โทร 098-148-1729