องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางจุฑามาส  พวงอ่อน
 นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร 085-104-5545


นางไพรินทร์  เวียงอินทร์ นางราตรี  โต๊ะชาลี นางภัทราพร  ชูหนองทอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 096-326-4467 เบอร์โทร 089-042-2139  เบอร์โทร 083-661-3517
   
  นางกนกทิพย์  นามเข็ม  
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

เบอร์โทร 094-261-3883

นางสาวกานต์ติมา  ดวงมณี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


เบอร์โทร 098-995-9491