องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
กองคลัง


นางประชุมพร สุจินดากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 091-828-8258

นางสาวศรจิตร  ชำนาญพล
สิบเอกจักรพงษ์  วิไลวรรณ นางสาวนิลวรรณ  บุญเย็น นายประดิษฐ์  นนท์เข็มพรม
 นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เบอร์โทร 096-613-1090
 เบอร์โทร 094-2840663 เบอร์โทร 088-360-9836
เบอร์โทร 087-101-5865
 
นางสาววัฒนา  เอียงชัยภูมิ
 นางสาวมัทนา  พงษ์สระพัง
   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
เบอร์โทร 084-533-6966
เบอร์โทร 097-3344244