องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 081-955-4836

 
สิบเอกนิรันดร์  คลังเงิน
นางสาวปริษา  สมานวงค์ นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นายปาติภัทร  บำรุงนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 085-304-4556
เบอร์โทร 094-2840663
เบอร์โทร 081-955-4836
เบอร์โทร 061-161-7501
นายวีระชาติ  แสงชัยภูมิ
 นางสาวปาริชาติ  ดวงพาเพ็ง
นายเกรียงไกร  สู้ศึก นายพลเชษฐ์  มงคลกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถบรรทุก
เบอร์โทร 095-408-6645  เบอร์โทร 093-510-1847
 เบอร์โทร 061-220-1809
 เบอร์โทร 094-576-1151

นายชาญวุฒิ  หงษ์เงิน
 นางหนูเพียว  หงษ์เงิน
นายวิเชียร  ซาแท่น
 พนักงานขับรถยนต์
 แม่บ้าน
พนักงานขับรถส่วนกลาง
เบอร์โทร 082-869-9343  เบอร์โทร 087-521-0769 
เบอร์โทร 093-817-3415
     
นายไกรวัน  หงษ์ประเสริฐ
นายประพัฒน์  หงส์เวหา

ยาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

เบอร์โทร 085-026-2188
เบอร์โทร 089-581-2854