องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางยุภาพร ดวงหาคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 089-280-8598

นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ
นางประชุมพร สุจินดากิจ
นายไพโรจน์  ขำประไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-955-4836
เบอร์โทร 091-828-8258
เบอร์โทร 061-223-8719


นางจุฑามาส  พวงอ่อน
นายนพรุจ  บุตรชาลี

 นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 085-104-5545
เบอร์โทร 089-280-8598