องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 087-241-1888


นายนพดล  เรือนแก้ว         
นางสุภาพร  อุดมทรัพย์     
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 093-130-8962 
 เบอร์โทร 082-572-3759

นายสุชาติ  สางชัยภูมิ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
 เบอร์โทร 093-696-8174 
เบอร์โทร 087-241-1888


นายไพรบูรณ์  มูลกสก
 นางนิยม  พละเนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 098-062-0603
เบอร์โทร 082-147-9492
นางประภา  จอมคำสิงห์ 
 นางสุภาพร  อุดมทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 082-318-9593  
เบอร์โทร 082-318-9593

นายนพดล  เรือนแก้ว      
นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 093-130-8962 
 เบอร์โทร 063-493-2210