องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 081-548-6581


นายอภิคม ครองสำราญ
  นายกสิกร  สิมมาวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
เบอร์โทร 087-3290752    
เบอร์โทร 086-876-2777

นายเสงี่ยม  นรพรม
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 090-613-0190