องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   327,400.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6   สายบ้านสายบัวแดงไปทางถนน 2054  ปริมาณงาน  กว้าง 5  เมตร   ยาว 124  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  2562    เป็นเงิน  327,400.-บาท(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2 นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น        กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง           กรรมการ/เลขนุการ    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ