องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ 2

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
  1. ชื่อโครงการ  ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่องสร้างบ่อพัก  บ้านโสกหาด  หมู่ 2
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   349,000.-บาท   (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่องสร้างบ่อพักบ้านโสกหาด  หมู่ 2  
จุดที่1วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 169 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินและเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.35 เมตร  ยาว 183  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.12 เมตร                         จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 69 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินและเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร  ยาว 75  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.12 เมตร                           จุดที่ 2 เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร                                                        4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   18  เมษายน  2562    เป็นเงิน  349,000.-บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ                     ประธานกรรมการ
    6.2 นางสาวนิลวรรณ  บุญเย็น                 กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์  จอกทอง                     กรรมการ/เลขานุการ
     เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ 2
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ