องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3   สายบ้านนายหลอด แก้วสำราญ - บ้านนายชูเกียรติ หน้าดีแท้  ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  165 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  1 มีนาคม  2562    เป็นเงิน   217,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ               ประธานกรรมการ
    6.2 นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น            กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง               กรรมการ/เลขานุการ
     เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ