องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ ปริมาณงาน  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 537 ตารางเมตร   
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2562    เป็นเงิน   67,000.-บาท(หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ               ประธานกรรมการ
    6.2 นางลำไย  เจริญรบ                      กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง               กรรมการ/เลขานุการ    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ