องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   371,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงนมไปทางบ้านหนองแดงหมู่ที่ 1  ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  170 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2562    เป็นเงิน   371,000.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ               ประธานกรรมการ
    6.2 นางสาวภัทราพร  เวียงชัยภูมิ        กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง               กรรมการ/เลขานุการ    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ