องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  371,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูทองไปทางบ้านโสกหาด  ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  170 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  2561    เป็นเงิน   371,000.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ                ประธานกรรมการ
    6.2 สิบเอกจักรพงษ์  วิไลวรรณ            กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง                กรรมการ/เลขานุการ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2561