องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.      ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต  บ้านหนองแดง หมู่ 8
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   232,000.-บาท   (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีตซอยข้างโรงงานไปบ้านนายบัว หงส์สระแก้ว และไปตามลานคอนกรีต  บ้านหนองแดง หมู่ 8    
จุดที่1 ไหล่คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.05 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.12 เมตร ขุดวางท่อขนาด 0.30 เมตร  จำนวน 135  ท่อน  บ่อพัก  15  บ่อ  ความยาว  149 เมตร  จุดที่ 2 ไหล่คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร    หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ขุดวางท่อขนาด 0.40 เมตร  จำนวน 43  ท่อน  บ่อพัก  7  บ่อ  ความยาว 48 เมตร   (ตามแบบ  อบต.  กำหนด ) 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  2561    เป็นเงิน  232,000.-บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายนพรุจ  บุตรชาลี             ประธานกรรมการ
    6.2  นางสาวสายรุ่ง  หงษ์วิเศษ    กรรมการ
    6.3  นายภัทรพงศ์  จอกทอง        กรรมการ/เลขานุการ
 


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ