องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.ชื่อโครงการ  ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ  
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   267,900.-บาท   (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ  ปริมาณงาน  ลงลูกรังจุดที่หลุมเป็นบ่อ จำนวน 36 สาย  8  หมู่บ้าน หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังพร้อมเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  2561    เป็นเงิน  267,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 ปร.5
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์  ขำประไพ         ประธานกรรมการ
    6.2 นายสุรวิทย์    บุญมาก          กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์  จอกทอง         กรรมการ/เลขานุการ
 


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ