องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 - บ้านภูทอง หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 – บ้านภูทอง  หมู่ที่ 7    ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร   ยาว  165 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ทถ2-203 ของกรมทางหลวงชนบท)
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม  2561 เป็นเงิน  350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2  สิบเอกนิรันดร์    คลังเงิน                        กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง                         กรรมการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2561