องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.      1. ชื่อโครงการ  วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 4
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   111,000.-บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4  
จุดที่1 จากนานายสุรเดช  สู้ศึก - นานายทองอินทร์  พละเนาว์  ปริมาณงาน ขุดวางท่อ PVC 8 นิ้ว จำนวน50  ท่อน  ยาว  200  เมตร
  4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2561    เป็นเงิน  111,000.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2 นางศรัณรัชน์  ตันวิเศษ            กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์  จอกทอง            กรรมการ/เลขานุการ
 


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ