องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.      ชื่อโครงการ  ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต  หมู่ 3
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   375,000.-บาท   (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต  หมู่ 3  
จุดที่1กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร  ยาว  71  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมขุดวางท่อ  จำนวน  65  ท่อน  บ่อพัก  7  บ่อ  (ขนาด 0.70 เมตร x 0.70  เมตร)  จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร  ยาว 128  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมขุดวางท่อ  จำนวน 118  ท่อน  บ่อพัก  12  บ่อ  (ขนาด 0.70 เมตร x 0.70 เมตร)  จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 1.48 เมตร  ยาว 103  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมขุดวางท่อ  จำนวน 81  ท่อน  บ่อพัก  9  บ่อ  (ขนาด 0.70 เมตร x 0.70  เมตร)(ตามแบบ  อบต.  กำหนด ) 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   22  มกราคม  2561    เป็นเงิน  372,000.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายไพโรจน์   ขำประไพ       ประธานกรรมการ
    6.2  นางศรัณรัชน์  ตันวิเศษ        กรรมการ
    6.3  นายภัทรพงษ์  จอกทอง        กรรมการ/เลขานุการ
 


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 3
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ