องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   284,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพวรรณ  หาญอาสา – บ้านนางเจริญศรี  ฉายชัยภูมิ      ปริมาณงาน  กว้าง  3.50  เมตร   ยาว  154 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นที่  539  ตารางเมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  12  มีนาคม  2561    เป็นเงิน   261,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2 นายนพรุจ    บุตรชาลี                    กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง                 กรรมการ


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chongsam/domains/chongsammor.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ