องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   284,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเรืองเดช  พงษ์สระพัง – บ้านนางสมจิต  ใจยะสงค์    ปริมาณงาน  กว้าง  3.50  เมตร   ยาว  154 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นที่  539  ตารางเมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2561    เป็นเงิน   261,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2 สิบเอกจักรพงษ์   วิไลวรรณ                    กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง                         กรรมการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2561