องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4  – บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 8  
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง
2วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร   ยาว  100เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นที่  400  ตารางเมตร 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  8  มีนาคม  2561    เป็นเงิน    197,000.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (ตามเอกสารแนบท้าย)
5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายไพโรจน์   ขำประไพ           ประธานกรรมการ
    6.2 นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ                  กรรมการ
    6.3 นายภัทรพงศ์   จอกทอง                        กรรมการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2561