องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

กองการศึกษา

นางศรัณรัชน์  ตันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางไพรินทร์  เวียงอินทร์ นางราตรี  โต๊ะชาลี นางภัทราพร  ชูหนองทอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
   
  นางกนกทิพย์  นามเข็ม  
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก