องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1ก่อสร้าง / ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนน เส้นทางคมนาคม สะพาน ร่องระบายน้ำ และระบบ การจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
  1.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม /ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงบริการสาธารณะ
  1.3 ขยายเขต/ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน
  1.4 ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  2.1 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
  2.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
  2.3 การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอย่างเท่าทียมกัน และให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
  3.2 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนและบริการสังคมต่างๆ
  3.3 ส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี , วันสำคัญต่างๆ
   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  4.1 การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุขชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในทุกระดับ
  4. 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค
  4.3 การส่งเสริมสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4.4 การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการต่างๆ
  4. 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  4. 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  5.1 การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีในอนาคตและพัฒนาปรับปรุง การจัดเก็บรายได้
  5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  5.5 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ รวมถึง ทางวัฒนธรรม
  6.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ โดยทั่วถึงกัน
  6.3 การส่งเสริม/บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน