องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

สำนักงานปลัด

นางสาวสายฝน  อุดมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
  นางฐิติตา  หิรัญคำ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
       
นางสาวสายรุ่ง  หงษ์วิเศษ นายกันตินันท์  สุขดี นางจุฑามาส  พวงอ่อน สิบเอกนิรันดร์  คลังเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
       
นายประพัฒน์  หงส์เวหา นางสาวปาริชาติ  ดวงพาเพ็ง นางสาวหนูเพียว  หงษ์เงิน
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ แม่บ้าน
     

 
นายพลเชษฐ์  มงคลกุล
นายมานะ   กองคำ นายวิเชียร  ซาแท่น
นายไกรวัน  หงษ์ประเสริฐ
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขัยรถขยะ ยาม