องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวถิรดา  กำเนิดบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 081-9663637

 นายสมโภชน์  พรโสภิณ 
นางประชุมพร สุจินดากิจ
นายไพโรจน์  ขำประไพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-189-1340
เบอร์โทร 091-828-8258
เบอร์โทร 061-223-8719นางจุฑามาส  พวงอ่อน
นายนพรุจ  บุตรชาลี

 นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 085-104-5545
เบอร์โทร 098-105-7992