องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นางประชุมพร สุจินดากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชกาแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 091-828-8258

 นายสมโภชน์  พรโสภิณ 
นางประชุมพร สุจินดากิจ
นายไพโรจน์  ขำประไพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-189-1340
เบอร์โทร 091-828-8258
เบอร์โทร 061-223-8719นางจุฑามาส  พวงอ่อน
นายนพรุจ  บุตรชาลี

 นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 085-104-5545
เบอร์โทร 098-105-7992