องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

-รอบันทึกข้อมูล-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ
นางประชุมพร สุจินดากิจ
นายไพโรจน์  ขำประไพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางศรัณรัชน์  ตันวิเศษ
นายนพรุจ  บุตรชาลี
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม