องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสายฝน  อุดมทรัพย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฐิติตา  หิรัญคำ
นางประชุมพร สุจินดากิจ
นายไพโรจน์  ขำประไพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางฐิติตา  หิรัญคำ
นายนพรุจ  บุตรชาลี
 
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม