องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

สมาชิกสภา อบต.

นายณัฐกร บุญเพลิง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเพิญ หงส์คำ
-รอบันทึกข้อมูล-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประหยัด ใจโปร่ง
นายชมภู พงษ์สระพัง
นายเพิญ หงส์คำ
นายกิตติคูณ อิงชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายสมคิด ชัยชมภู
นายสุรวิทย์ สิมมาวงศ์
นายสำรอง ช่วยนา
นายชะเวง คุ้มหนองแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายณัฐกร บุญเพลิง
นายบัวพา กุลแดง
นายศุภะชัย สุ่ยหล้า
นายจักพงษ์ ทองมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายสมเดช หงษ์ชาติ
นายไพศาล เรืองศรี
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ
นายประดิษฐ์ แสงชัย๓ูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8