องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

สมาชิกสภา อบต.

นายอดุลย์   หงษ์ประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 080-171-7024
นายประหยัด  ใจโปร่ง
นายนพดล  เรือนแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 088-376-6324 
เบอร์โทร 093-103-2762
นายประหยัด ใจโปร่ง
นายชมภู พงษ์สระพัง
นายเสงี่ยม  นรพรม 
นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 088-376-6324 
เบอร์โทร 093-103-2762
เบอร์โทร 090-613-0190 
เบอร์โทร 087-241-1888
นายบุญคุ้ม  เฉลิมแสน
 นายสมคิด  ชัยชมภู
นายชะแวง  คุ้มหนองแดง  
 นายพงษ์ศาล  สาดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 087-035-5312   
เบอร์โทร 082-811-5258
เบอร์โทร 083-288-8146
เบอร์โทร 085-207-0953


นายบัวพา  กุลแดง 
นางประภา  จอมคำสิงห์
นายสังวาล  ครองสุข
นางสุภาพร  อุดมทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
 เบอร์โทร 085-128-4348
เบอร์โทร 086-720-4465
 เบอร์โทร 086-031-5295
เบอร์โทร 087-982-0719
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายจรูญ  วิไลวรรณ์
นายนพดล  เรือนแก้ว
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ
นายเข็มพร  สิมพันธ์
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
 เบอร์โทร 087-452-2433 เบอร์โทร 093-103-2762
 เบอร์โทร 080-171-7024
เบอร์โทร 086-250-2919