องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

คณะผู้บริหาร

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสังคม พลนิกร
นายไสว แก้วสำราญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายประวงค์ หงษ์เงิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล