องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

คณะผู้บริหาร


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 081-5486581


นายสังคม พลนิกร
นายปกาสิต ครองสำราญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 087-2533908
โทรศัพท์ 089-6246877

นายสำรอง หงษ์เงิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์  082-1283793