องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

คณะผู้บริหาร


นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 081-548-6581


 นายสังคม  พลนิกร   
  นายกสิกร  สิมมาวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
เบอร์โทร 095-505-9762    
เบอร์โทร 086-876-2777

นายเสงี่ยม  นรพรม
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 090-613-0190