องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ศพด.ช่องสามหมอได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพชนะเลิศที่ ๑ ของจังหวัดชัยภูมิ


วันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ   ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น  
# ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช่องสามหมอ 
 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพชนะเลิศที่ ๑  ของจังหวัดชัยภูมิ  ด้วย