องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปรา


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในการออกซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือในด้านอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามการขับเคลื่อนนโนบายการขจัดความยากจนและพัฒนาของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30