องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับพัฒนาการ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ออกติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโนบายการขจัดความยากจนและ พัฒนาของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕ว๕ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำโดย นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นายกสิกร สิมมาวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นางสาวถิรดา กำเนิดบุญ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์ ได้ออกติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโนบายการขจัดความยากจนและพัฒนาของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (นางไข งามชัยภูมิ) หมู่ ๗ ต.ช่องสามหมอ หลังจากได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมประตูหน้าต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมอบเงินช่วยเหลือ

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30