องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564


วันที่ 8 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในกิจกรรมมีการฟังธรรมเทศนาจากพระวิทยากรหัวข้อ การพัฒนาตนไปสู่การสร้างจิตสำนักให้มีความเป็นธรรม นำไปสู่การทำงานเพื่อประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยพระวิทยากร พระอธิการสุขสันต์ วิสุทโธ และการบรรยายหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต. เสร็จแล้วก็มีการบำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสาธารณะโดยการทำความสะอาด บริเวณถนนเส้น 2054

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27