องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มามอบให้ผู้ประสบภัยโควิดในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3


วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ พร้อมกับนายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ไปมอบถุงยังชีพ ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้กักตัว จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มามอบให้ผู้ประสบภัยโควิดในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ที่ปิดหมู่บ้าน เพื่อการระงับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27