องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27