องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


แจ้งผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564


#องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ แจ้งผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 #คะแนนผลการประเมินอยู่ที่ 94.03 คะแนน #ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A อยู่ในอับที่ 11
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27