องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


งานจัดเก็บรายให้บริการรับชำระภาษ๊นอกสำนักงาน


งานจัดเก็บรายได้ กองคลังให้บริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน ประจำปี  2564  เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อความปลอดภัยชของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จึงได้ตั้งจุดรับชำระภาษีนอกสำนักงาน

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27