องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินค่าพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วยผู้ยากจน ยากไร้ ตำบลช่องสามหมอ


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม โล่วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายสมปอง บัวพิมพ์ (สจ.สมปอง) และ นายสุธิชัย พรมกุดตุ้ม (สจ.จอย) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าพาหนะเดินทางไปรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ยากจน ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ

#องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวตำบลช่องสามหมอ ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27