องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลช่องสามหมอ นางมารศรี มาตรวังแสง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีและนาฏศิลป์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลช่องสามหมอ นางมารศรี มาตรวังแสง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มีความสามารถด้านการฟ้อนรำ และเล่นดลตรีไทย มีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดและฝึกสอนในเขตตำบลช่องสามหมอ
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-09
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19