องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ภาพข่าวกิจกรรมออกพื้นที่ตามโครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 (ม.1-ม.8)


ส่วนโยธา ออกพื้นที่ ตามโครงการบ้านปลอดัไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์
ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558
1.เพือให้ประชาชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแรักษาไฟฟ้าภายในบ้าน
2.เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
3.ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2017-06-02
2015-11-20
2015-11-18
2015-03-12
2014-12-09
2014-12-01
2014-11-07
2014-10-01
2014-09-30
2014-09-30