องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ภาพข่าวกิจกรรมออกพื้นที่ตามโครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 (ม.1-ม.8)


ส่วนโยธา ออกพื้นที่ ตามโครงการบ้านปลอดัไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์
ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558
1.เพือให้ประชาชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแรักษาไฟฟ้าภายในบ้าน
2.เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
3.ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน