องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ภาพข่าวกิจกรรมออกพื้นที่ตามโครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 (ม.1-ม.8)


ส่วนโยธา ออกพื้นที่ ตามโครงการบ้านปลอดัไร้ไฟฟ้าลัดวงจร ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์
ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558
1.เพือให้ประชาชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแรักษาไฟฟ้าภายในบ้าน
2.เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
3.ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-08
2020-05-07
2020-05-07