องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558 และรับขึ้นทะเบียนผูัสูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 3 -11 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำโดย ท่านรองสังคม พลนิกร รองนายกอบต.ช่องสามหมอ,ท่านรองปกาสิต ครองสำราญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ท่านปลัดชนาภา สุภักดี ปลัดอบต.ช่องสามหมอ, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ,นางสาวสายรุ่ง หงษ์วิเศษ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558
ตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548 ข้อ (28) (29) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี หลังสิ้นปีงบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม โดยได้ออกพื้นที่ประเมินพึงพอใจประชาชนในพื้นที่ ม.1-ม.8
และส่วนสวัสดิการสังคม โดย นางอำมอญ แสงชัยภูมิ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนสวัสดิการสังคม ได้ออกพื้นที่ เพื่อรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ ม.1 - ม.8 ในวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2558 ตามกำหนดการด้วยเช่นเดียวกัน
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-08
2020-05-07
2020-05-07