ตามที่ องค์การบริหารส้วนตำบลช่องสาหมอ อำเภอคอนสวรร...

  เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือ แบบวัด EIT ประจำปี 2567

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transprarency Assessment :IIT) ประจำปี 2567

  งานประเพณีลอยกระทง